Hoa sen khô trong chụp thủy tinh _ Tác phẩm “Nắng sớm “

650.000